POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych Klientów Sklepu prowadzonego za pośrednictwem serwisu internetowego: infloo.com.pl, w tym w ramach usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych stanowi informację, o której mowa w art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest spółka pod firmą: INFLOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Baranowicka 21, 15 – 544 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000895795, NIP: 7011030770, REGON: 388784140 – zwana dalej „Administratorem”.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych umożliwia się skontaktować z Administratorem:
  1. na adres e-mail: sklep@infloo.com.pl
  2. za pośrednictwem Formularza kontaktowego: https://infloo.com.pl/kontakt/
  3. na tel. kontaktowy: 509 224 444
  4. na adres korespondencyjny: INFLOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Baranowicka 21, 15 – 544 Białystok.
 5. Korzystając ze sklepu internetowego za pośrednictwem serwisu: infloo.com.pl przez Administratora są zbierane dane osobowe Klientów, w tym w szczególności: poprzez założenie Konta Klienta, składanie Zamówień, świadczenie usługi Newsletter, świadczenia usługi Programu partnerskiego i innych akcji marketingowych prowadzonych przez Administratora.
 6. Dane osobowe zbierane i przetwarzane za pośrednictwem serwisu Sklepu internetowego: infloo.com.pl zgodnie z przepisami poświęconymi ochronie danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 7. Administrator danych zachowuje przekazane mu dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, a także na podstawie postanowień niniejszej polityki prywatności.

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług elektronicznych świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, w tym korzystania z usługi Newslettera i Programu partnerskiego,
  2. w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień na Towary i Usługi znajdujące się w Sklepie, w tym zarządzania płatnościami, kontaktowania w sprawie realizacji Zamówienia w zakresie jego prawidłowej realizacji oraz dostawy,
  3. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
  4. dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w związku z realizacją Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także realizacji Zamówień,
  5. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań bądź skarg, które Klient może kierować do Sprzedawcy,
  6. w celu prowadzenia akcji marketingowych oraz konkursów, w których Klient zdecyduje się wziąć udział, szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną, w tym otrzymywania Newslettera oraz dokonywania zakupów w Sklepie (zawarcie Umowy). Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji Konta uniemożliwi Administratorowi również jego rejestracje.
 5. W ramach prowadzonej działalności, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie następujących regulacji prawnych:
  1. w zakresie niezbędnym do realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, realizacji Zamówień dokonanych za pośrednictwem Sklepu a także kierowanych zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w ramach rejestracji jako odbiorcy usługi Newslettera oraz przy uczestnictwie w prowadzonych innych akcjach marketingowych na podstawie odrębnych regulaminów, w tym na potrzeby uczestnictwa w Programie partnerskim na podstawie wyrażonej przez Klienta odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zbiór podstawowych informacji na temat tego w jaki sposób Administrator będzie przetwarzać powierzone przez Klienta dane oraz ich zakres zostanie określony każdorazowo w regulaminie określającym warunki przeprowadzenia akcji;
  3. w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora zgodnie z przepisami prawa np. przez ustawę o rachunkowości oraz przepisy podatkowe oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), tj.:
 • w zakresie dokonywanych przez Klienta zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami,
 • w zakresie podanym w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na pytania Klienta, skargi lub sugestie,
 • w zakresie niezbędnym, w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez Administratora Usług i Towarów,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom,
 • kontaktowania się z Klientem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności za udzieloną wcześniej w tym zakresie zgodą,
 • archiwizacji danych.
 1. Zbiór danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę zależny jest od charakteru Usługi, w ramach której dokonywane są procesy zbierania i przetwarzania danych. W szczególności, przetwarzane są następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące płatności, w tym numer rachunku bankowego. Każdorazowo, dane niezbędne dla realizacji określonej Usługi w ramach Sklepu wskazane są w Regulaminie Sklepu przy opisie funkcjonalności lub ich zakres podany jest w ramach formularza funkcjonalności, bez których nie może ona zostać zrealizowana (oznaczenie kolorem czerwonym w przypadku braku uzupełnienia).

III. PROFILOWANIE

Administrator nie tworzy profilu Klienta z wykorzystaniem przekazanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu danych osobowych na rzecz przedstawiania Klientowi informacji o produktach, nowościach i promocjach a także kierowania specjalnej oferty i prowadzenia marketingu bezpośredniego (profilowanie).

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego
zabezpieczenia danych osobowych Klienta

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie udostępniać dane Klientów pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów oraz podmiotom, które działają na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych (w tym usług hostingowych, dostawcom narzędzi służących do analizy ruchu serwisu strony internetowej Sklepu m.in. Google analytics, Google Search consol, Microsoft Clarity, Mailchimp itd.), agencjom reklamowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe (Blue Media S.A.; imoje ING Bank Śląski), ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, ubezpieczycielom i doradcom Administratora, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla obrony Administratora przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez niego przysługujących mu roszczeń.
 2. Jeżeli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, Administrator udostępni dane Klienta temu podmiotowi w celu realizacji płatności (Blue Media S.A., operator platformy mPay.pl, imoje ING Bank Śląski).
 3. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym osobom trzecim, w tym w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 4. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych.

VI. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klientom przysługują następujące prawa:
  1. prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, Klientowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
  8. prawo do przeniesienia danych,
  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
  10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
   danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 3. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych lub jeżeli klient posiada konto w naszym Serwisie może usunąć je samodzielnie z poziomu konta użytkownika.

VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora:
  1. dla celów realizacji Zamówień składanych w Sklepie, jako przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
  2. dla celów prowadzenia i obsługi Konta Klienta lub w celu pozostałych Usług świadczonych drogą elektroniczną – Administrator będzie je przetwarzać do momentu odpowiednio, rezygnacji z konta Klienta w Sklepie lub rezygnacji z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newslettera i uczestnictwa w Programie partnerskim. Okres ten zostanie przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ich dochodzenia, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
  3. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa – Administrator będzie je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów;
  4. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu przedstawiania informacji marketingowych, a także prowadzenia komunikacji marketingowej – Administrator będzie je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Klient skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.
  5. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę lub sugestię – Administrator będzie je przetwarzać przez okres istnienia jego prawnie uzasadnionego interesu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

VIII. POLITYKA COOKIES

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze) zapisywane są pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu – tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie Towarów dodanych do Koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia Administratorowi rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Klientów.
 2. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. niezbędnym do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji,
  3. umożliwienia zapamiętania ustawień i preferencji Klienta – dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie jest wymagane każdorazowe wpisywanie loginu i hasła, zostaną wyświetlone produkty dostosowane do zainteresowań Klienta itp.;
  4. umożliwienia otrzymywania spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Klientowi reklama dostosowana do jego zainteresowań.
 4. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies dostępne za pośrednictwem: […].

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16.05.2023 r. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w trybie właściwym dla zmiany Regulaminu Sklepu internetowego.