REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INFLOO I. ZAKRES REGULAMINU
 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) określa podstawowe zasady oraz warunki zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego: infloo.com.pl prowadzonego przez spółkę pod firmą: INFLOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Baranowicka 21, 15 – 544 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000895795, posiadającą NIP: 7011030770 oraz REGON: 388784140, w tym zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z usługi Konta oferowanej w ramach Sklepu,
  2. zasady i warunki zawierania oraz realizacji Umów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu,
  3. zasady dodawania opinii, komentarzy i ocen w ramach dostępnych funkcjonalności Sklepu,
  4. reguły prowadzenia kontaktu ze Sprzedawcą, w tym za pośrednictwem drogi elektronicznej,
  5. zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym świadczenia usług dodatkowych za pośrednictwem Sklepu.
 3. W zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c.
 5. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
II. DEFINICJE FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny za pośrednictwem Sklepu: https://infloo.com.pl/kontakt/, umożliwiający bezpośredni, szybki i efektywny kontakt Klienta ze Sprzedawcą. CZAT – funkcjonalność komunikatora online dostępna za pośrednictwem Sklepu https://infloo.com.pl/moje-konto/komunikator/ umożliwiająca bezpośredni, szybki i efektywny kontakt Klienta ze Sprzedawcą, dostępny dla użytkowników pozostających zalogowanymi w ramach Konta, którzy dokonali Zamówienia na Towary lub Usługi dostępne za pośrednictwem Sklepu. Usługa dedykowana jest osobno w ramach każdego ze złożonych Zamówień. DNI ROBOCZE –  dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. KLIENT – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie lub skorzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ k.c.). Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Konsumencie, należy przez to rozumieć także Klienta zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. KOSZYK – funkcjonalność Sklepu oferująca możliwość dodania, zapisywania i wyświetlania Towarów oraz Usług, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych Zamówienia (na etapie przed złożeniem Zamówienia przez Klienta). KONTO – indywidualny, oznaczony loginem i hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są takie informacje, jak: dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia Czatu, a także informacje dotyczące uczestnictwa w Programie partnerskim. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta. NEWSLETTER – Usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji o charakterze marketingowym, w szczególności informacji dotyczących działalności Sprzedawcy oraz oferowanych przez Sprzedawcę produktów i Usług, nowości, ofert specjalnych oraz akcji promocyjnych na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podejmująca czynności bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością o charakterze zawodowym, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną, w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204  ze zm.). SIŁA WYŻSZA – zdarzenie nagłe, niezależne od stron, zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności: powodzie, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne, cybernetyczne, niepokoje społeczne, mobilizacje, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu pod adresem: www.infloo.com.pl SPRZEDAWCA – INFLOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Baranowicka 21, 15 – 544 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000895795, posiadająca NIP: 7011030770 oraz REGON: 388784140. TOWAR – rzecz ruchoma, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. UMOWA – umowa sprzedaży towaru lub usługi między Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego (na odległość). Umowa zawierana jest z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie. USŁUGA (USŁUGA CYFROWA) – działalność lub korzyść niemająca charakteru materialnego, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie zawartej Umowy, dostępna za pośrednictwem Sklepu jako świadczona drogą elektroniczną, w formie cyfrowej pozwalająca Klientowi na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem interaktywnego formularza, zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu Umowy sprzedaży Towarów lub Usług, składane za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie. Każde zdefiniowane powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej. III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep jest prowadzony, monitorowany oraz administrowany przez Sprzedawcę (w tym, w zakresie ochrony danych osobowych).
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie Klient może w dowolnej chwili podejmować bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą w Dni robocze w godzinach 8.00 do 16.00 za pośrednictwem:
 3. Formularza kontaktowego: https://infloo.com.pl/kontakt/
 4. usługi Czatu (w przypadku skutecznego dokonania Zamówienia i pozostawaniu zalogowanym w ramach usługi Konta): https://infloo.com.pl/moje-konto/komunikator/
  1. adresu e-mail: sklep@infloo.com.pl
  2. kontaktowy: + 48 509 22 4444
  3. pod adresem: ul. Baranowicka 21, 15-544 Białystok.
 5. W przypadku próby kontaktu Klienta ze Sprzedawcą dokonanej poza okresami dostępności Sprzedawcy, zgodnie z ust. 2 powyżej, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki celem niezwłocznego zwrotnego skontaktowania się z Klientem za pośrednictwem dostępnych form komunikacji.
 6. Klientem Sklepu może być podmiot, który:
  1. dokonał uprzednio rejestracji Konta, zgodnie z zasadami Regulaminu lub
  2. dokonał lub zamierza dokonać zakupu Towarów lub Usług w Sklepie bez uprzedniej rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 7. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej minimalnych warunków technicznych:
  1. posiadanie urządzenia końcowego – sprzętu komputerowego lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie zaktualizowanego oprogramowania i przeglądarki internetowej w wersji minimum: Microsoft Edge albo najnowszej dostępnej wersji Mozilla Firefox lub Google Chrome,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  4. posiadanie włączonej obsługi plików cookies,
  5. posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 8. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 640×1136 pikseli.
 9. W przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu, a także możliwości dokonania zakupów. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem wymaganych warunków technicznych do korzystania ze Sklepu określonych w ust. 5 powyżej obciążają Klienta.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach Sklepu Sprzedawca informuje, że podejmuje środki techniczne i organizacyjne zrelatywizowane do stopnia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci również powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek informacji w formie Hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, LTE, Internet lub innych podobnych, wykorzystywanych w zakresie realizacji umowy, za indywidualne ustawienia telefonów, komputerów lub innych urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Klienta do kontaktu ze Sprzedawcą.
 13. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu w ramach urządzeń końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego jak i za pośrednictwem dedykowanego formularza zgody zamieszczonego na stronie Sklepu. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Sklepu, znajdują się w Polityce plików cookies dostępnej pod adresem: […].
 14. Klient ma dostęp do Sklepu przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania lub ograniczenia działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta, jak za działania lub zaniechania własne.
 16. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  3. nieprzesyłanie treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 17. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne. Na wyjątki w zakresie odpłatności za określone funkcjonalności w ramach korzystania ze Sklepu wskazują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 18. Działalność Sprzedawcy polegająca na sprzedaży Towarów i świadczeniu Usług na odległość jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju na terenie Unii Europejskiej.
 19. Dostępność Sklepu dla Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona.
 20. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru oraz świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi Umowie, a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo.
 21. Dla dokonania dodatkowych ustaleń z Klientem poza ramami niniejszego Regulaminu wymagane jest zawarcie przez strony odrębnego, pisemnego porozumienia, aneksu do Umowy bądź wymiany korespondencji e-mailowej, z której wynika wyraźne obustronne zaakceptowanie odmiennych, ustalonych warunków współpracy.
IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. Dostępne są dla Klientów następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
  1. usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu oraz usługi umożliwiające korzystanie z jego funkcjonalności,
  2. usługi obejmujące zawieranie, modyfikację, odstępowanie od Umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu oraz reklamację złożonych Zamówień,
  3. świadczenia usługi Newslettera lub innej zamówionej informacji handlowej oraz innych treści marketingowych, w szczególności dotyczących oferty Towarów i świadczonych Usług przez Sprzedawcę,
  4. usługa lojalnościowego Programu partnerskiego, którego szczegółowe zasady określa Regulamin programu partnerskiego dostępny za pośrednictwem: […],
  5. bieżąca komunikacja Sprzedawcy z Klientem dotycząca wykonywania przedmiotu Umowy, w tym poprzez usługę Czatu i Formularza kontaktowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Poza sytuacjami wyraźnie uregulowanymi na podstawie postanowień Regulaminu Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7-dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać wysłane na właściwy adres e-mail Sprzedawcy lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Czatu.
 4. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów,
  2. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,
  3. zmiana zakresu świadczenia Usług, objętych Regulaminem, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem,
  4. istotną zmianę celu lub sposobu prowadzenia działalności lub zakończenia prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:
  1. podania w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia w Sklepie danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. dopuszczenia się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
  3. utrudniania innym Klientom korzystania ze Sklepu oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym materiałów audiowizualnych, poprzez ingerencję w poszczególne elementy Sklepu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się przekazywane materiały,
  4. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł do kont innych Klientów, w tym podejmowania prób nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł,
  5. udostępniania loginu lub hasła do Konta Klienta w Sklepie innym Klientom lub nieuprawnionym osobom trzecim,
  6. zamieszczania w Sklepie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się materiały oferowane za pośrednictwem Sklepu skryptów, programów lub plików, które mogą zakłócać funkcjonowanie Sklepu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się materiały,
  7. stosowanie rozwiązań (w tym urządzeń lub oprogramowania) umożliwiających korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy),
  8. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych na zasadach określonych w ust. 5 powyżej.
V. FORMULARZ KONTAKTOWY ORAZ CZAT
 1. Usługa Formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości bezpośrednio kierowanej do Sprzedawcy za pośrednictwem: https://infloo.com.pl/kontakt/ .
 2. Celem prawidłowego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza kontaktowego należy podać następujące dane oraz potwierdzić przekazanie treści zgłoszenia za pośrednictwem przycisku „Wyślij”:
  1. imię i nazwisko/nazwę firmy,
  2. temat wiadomości,
  3. adres e-mail właściwy do prowadzenia dalszej korespondencji ze Sprzedawcą.
 3. Kopia wiadomości Klienta przekazywana jest Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego i zostaje automatycznie przesłana do wiadomości Klienta na wskazany przez niego adres e-mail jako potwierdzenie jej przekazania.
 4. Adresem właściwym do korespondencji ze Sprzedawcą jest adres poczty elektronicznej e-mail wskazany za pośrednictwem formularza, w ramach którego została wszczęta korespondencja Klienta ze Sprzedawcą lub też wskazany do korespondencji za pośrednictwem formularza rejestracji Konta Klienta. W przypadku rejestracji Konta Klienta – adresem właściwym do korespondencji jest adres podany podczas procedury rejestracji. Sprzedawca nie odpowiada za skutki podania niewłaściwego lub błędnego adresu e-mail do kontaktu przez Klienta.
 5. Rezygnacja z nieodpłatnej Usługi Formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy za jego pośrednictwem.
 6. Usługa Czatu polega na wysłaniu za pomocą okna komunikatora dostępnego dla każdego ze skutecznie złożonego Zamówienia osobno wiadomości bezpośrednio kierowanej do Sprzedawcy za pośrednictwem: https://infloo.com.pl/moje-konto/komunikator/ .
 7. W celu skorzystania z Usługi Czatu wymaganym jest posiadanie aktywnego Konta Klienta, pozostawanie zalogowanym w ramach usługi Konta oraz skuteczne złożenie Zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w Sklepie.
 8. Każde złożone Zamówienie na Towary lub Usługi odpowiada ilości dostępnych, dedykowanych Czatów. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą oddzielnego Czatu dla każdego ze złożonych Zamówień.
 9. Celem prawidłowego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Czatu należy wprowadzić treść kierowanej do Sprzedawcy wiadomości i potwierdzić przekazanie treści zgłoszenia za pośrednictwem przycisku „Wyślij”.
 10. Rezygnacja z nieodpłatnej Usługi Czatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy za jego pośrednictwem.
 11. Historia Czatu oraz Formularza kontaktowego podlega zapisowi na trwałym nośniku, będąc stale dostępna w ramach usługi Konta (Czat) oraz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej w ramach korzystania z funkcji Formularza kontaktowego.
VI. KONTO
 1. Rejestracja Konta w ramach Sklepu jest opcjonalna, jednakże celem korzystania z zakresu pełnej funkcjonalności Sklepu wymaganym jest jej dokonanie.
 2. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi m.in.:
  1. modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji,
  2. śledzenie stanu realizacji Zamówień,
  3. śledzenie historii Zamówień już zrealizowanych.
  4. śledzenie historii komunikacji za pośrednictwem Czatu,
  5. śledzenie historii zamówionych paczek zwrotnych,
  6. posiadanie aktualnych informacji związanych z uczestnictwem w Programie partnerskim,
  7. śledzenie statusu złożonych reklamacji.
 3. Aby dokonać rejestracji Konta, należy:
  1. przejść na stronę Sklepu: https://infloo.com.pl/moje-konto/?edit-account,
  2. wypełnić formularz rejestracyjny, wymagający podania: adresu e-mail Klienta, imię, nazwisko oraz indywidualnego hasła wraz z jego powtórzeniem celem weryfikacji,
  3. zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jako warunek konieczny do założenia Konta (poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji zaznaczając dedykowane pola),
  4. zatwierdzenie przez Klienta wprowadzonych danych poprzez wybór opcji „Rejestracja”.
 4. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 3 powyżej i następczo, ich weryfikacja i akceptacja przez Sprzedawcę, skutkuje wysłaniem przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej e-mail, potwierdzającej skuteczne założenie Konta Klienta. Konto uważa się za założone z chwilą przesłania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 5. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 6. Klient dokonując rejestracji, a także – następczo – logowania oświadcza, że dane podane są kompletne, jest uprawniony do założenia Konta, podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane m.in. na adres właściwy Sklepu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub za pośrednictwem Usługi Czatu lub Formularza kontaktowego.
 9. Po zalogowaniu Klient zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych w przypadku ich zmiany. Dane dostępne w trybie edycji, mogą zostać zmienione po zalogowaniu do Konta.
 10. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 11. Usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępnych funkcjonalności Konta Klienta świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może z nich w każdej chwili zrezygnować poprzez zaprzestanie korzystania z danych funkcjonalności.
 12. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z Usługi Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na właściwy adres e-mail lub za pośrednictwem Czatu lub Formularza kontaktowego. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta powoduje rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konta, usunięcie Konta oraz usunięcie zgromadzonych na tym Koncie danych, jednak nie wpływa na przeprowadzone już procesy z wykorzystaniem danych.
VII. NEWSLETTER
 1. Newsletter zawiera aktualne informacje o ofercie Usług i Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu dokonania rejestracji w ramach Usługi Newsletter wymaganym jest założenie Konta Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Podczas rejestracji Konta Klient ma możliwość wyrażenia woli korzystania z Newslettera za pośrednictwem zaznaczenia odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, formularza Zamówienia lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce Konta.
 4. Po przeprowadzeniu procedury Rejestracji, Klient otrzymuje wiadomość na podany przez niego adres e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy o Newsletter z dalszą instrukcją jego aktywacji. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną nieodpłatnej Usługi Newsletter.
 5. Wybranie linku potwierdzającego aktywację Newslettera powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Podany przez Klienta podczas przeprowadzenia aktywacji Newslettera e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania kolejnych edycji Newsletterów.
 6. Sprzedawca nie pobiera od Klienta opłat za świadczenie Newslettera. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Klienta do momentu jego rezygnacji lub wypowiedzenia, zaprzestania świadczenia Newslettera przez Sprzedawcę.
 7. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “Rezygnacja” znajdujący się w stopce każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w dedykowanej zakładce Koncie Klienta.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia lub natychmiastowo odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Klient korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, prawa własności intelektualnej należące do Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.
 9. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 10. Usunięcie konta pocztowego Klienta i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 11. Klient subskrybując Newsletter, a także biorąc udział w innych dedykowanych akcjach marketingowych wyraża zgodę na wysyłanie przez Sklep za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Klienta.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego do Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
VIII. TOWARY I USŁUGI
 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonać Zamówienia Towarów oraz Usług prezentowanych w Sklepie.
 2. Informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu wraz z informacją dotyczącą właściwości i cen Towarów oraz Usług, ich dostępności, warunkach gwarancji i innych Usług posprzedażowych (w tym sposobach ich realizacji) oraz przewidzianych rabatach i upustach.
 3. Oferowane za pośrednictwem Sklepu Towary mogą mieć różny status i pochodzenie. Zdecydowana większość asortymentu to Towar nowy i oryginalny, posiadający gwarancję jakości producenta. Obok takich produktów oferowane są również produkty outletowe, z nadwyżek magazynowych producenta lub pochodzące z zagranicznej dystrybucji oraz Towary używane.
 4. Sprzedawca każdorazowo informuje o statusie towaru zgodnie z ust. 4 powyżej, w sposób widoczny i czytelny, dostępny dla Klienta przed zakupem Towaru.
 5. Sprzedawca ma prawo do udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz Usługi i przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych.
 6. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów i Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierając podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 7. Koszty przesyłki podawane są w sposób odrębny dla każdego Zamówienia w ramach panelu formularza zamówienia, przed jego złożeniem.
 8. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego kształtowania cen w ramach informacji kierowanych do Klientów za pośrednictwem Sklepu na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Informacje o Towarach i Usługach podane za pośrednictwem Sklepu – w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 10. Sprzedawca może dokonywać zmian w zakresie opisów i cen oferowanych Towarów oraz Usług. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów oraz Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
IX. ZAMÓWIENIA I UMOWA SPRZEDAŻY
 1. Klient może złożyć Zamówienie dokonując uprzednio rejestracji Konta zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie lub bez uprzedniej rejestracji Konta.
 2. W przypadku braku danego Towaru w magazynie bądź niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia. W przypadku otrzymania płatności za takie Zamówienie, Sprzedawca podejmie próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa Sklepu podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego Zamówienia poprzez przesłanie informacji w formie e-mail na adres: sklep@infloo.com.pl lub za pośrednictwem dedykowanego Czatu bądź Formularza kontaktowego.
 3. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towary i Usługi prezentowane w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia w ramach dostępności Sklepu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 4. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar lub Usługę, którymi pozostaje zainteresowany. Dodanie Towaru lub Usługi do Zamówienia następuje przez wybór polecenia “dodaj do Koszyka” pod danym Towarem lub Usługą prezentowaną na stronie Sklepu.
 5. Klient posiadający Konto, po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „kupuję i płacę” lub równoznaczny.
 6. Klient, który nie posiada Konta przed wysłaniem formularza Zamówienia do Sprzedawcy wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, w tym w szczególności: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (siedziby), dostawy, adres poczty elektronicznej oraz może ewentualnie podjąć inne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 7. Dodanie Towaru lub Usługi do Koszyka nie stanowi ich rezerwacji ani nie stanowi gwarancji stałości ceny.
 8. Podczas składania Zamówienia bez korzystania z Konta, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na:
  1. rejestrację Konta Klienta,
  2. zawarcie Umowy o nieodpłatną subskrypcję usługi Newslettera,
  3. dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 9. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzanych danych.
 10. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „kupuję i płacę” lub równoważny jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
 11. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, wyświetlane jest Klientowi podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie za wybrany Towar lub Usługę i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji z uwzględnieniem wybranego przez Klienta sposobu płatności. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki na trwałym nośniku, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania Zamówienia adres. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
 14. W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta o kolejnych etapach jego realizacji, przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem telefonicznie, ustalając szczegóły dotyczące Zamówienia. Do korzystania z funkcjonalności śledzenia statusu aktualnie złożonych Zamówień przez Klienta za pośrednictwem informacji przekazywanych drogą e-mailową nie jest wymagane posiadanie Konta. Informacje te będą przekazywane Klientowi przez Sprzedawcę lub podmioty, za pośrednictwem których realizuje Zamówienie stosownie do postępów, na każdym jego etapie. Historia i status Zamówienia pozostaje dostępny równolegle w ramach aktywnego Konta Klient, dla zalogowanych użytkowników.
 15. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 16. W ramach dokonywania Zamówień przez Przedsiębiorcę, a także prowadzenia postępowania reklamacyjnego, na każdorazowe żądanie Sprzedawcy – przed przyjęciem Zamówienia lub reklamacji do realizacji – Przedsiębiorca lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa lub okazania aktualnych odpisów z właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzających prowadzenie podmiotu gospodarczego, jego zakres oraz dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON, z których wynika uprawnienie do złożenia Zamówienia w imieniu podmiotu lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, a także wszczęcie procedury reklamacyjnej.
X. PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać spośród następujących formy płatności:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy):
Infloo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baranowicka 21, 15- 455 Białystok nr rachunku bankowego: MBank: 30 1140 1977 0000 2768 2100 1001
 1. gotówką za pobraniem (nie dotyczy Usług), jako płatność uiszczana dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji);
 2. e-przelewem – jako rozliczenie transakcji za pośrednictwem platformy mPay.pl (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 3. kartą płatniczą (w tym kartą kredytową) – jako rozliczenie transakcji za pośrednictwem podmiotu świadczącego płatności online w zakresie płatności kartami w ramach Sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Dostępne formy płatności:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 4. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W innym przypadku Zamówienie pozostaje anulowane.
 6. Zmiana wybranego sposobu płatności przez Klienta po zawarciu Umowy wymaga uprzedniego porozumienia ze Sprzedawcą celem zawarcia stosownych ustaleń dotyczących wykonania obowiązku płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za samodzielną zmianę sposobu płatności przez Klienta po zawarciu Umowy bez dokonania uprzednich ustaleń ze Sprzedawcą.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru lub świadczenia Usługi), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce, a także przy realizacji Usługi. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury elektronicznej bez podpisu Klienta (format *pdf), a tym samym jej duplikatów oraz korekt i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej. Klient dokonując zakupu jako Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, w ramach dostępnych opcjonalności formularza Zamówienia wraz z przekazaniem numeru NIP.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 9. Do czasu uiszczenia płatności pełnej wysokości należnej ceny Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia Klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego lub świadczonych przez niego Usług, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
XI. DOSTAWA
 1. Sprzedawca dostarcza nabyte Towary oraz świadczy Usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta.
 3. Dostawa Towaru oraz udostępnienia / świadczenia Usług jest odpłatna, chyba że Regulamin lub Umowa stanowi inaczej.
 4. Dostawa płatnych Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu odbywa się poprzez udostępnienie Usługi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub na wskazany przez Klienta adres e-mail, o ile Strony nie postanowią inaczej, w terminie przewidzianym przez Sprzedawcę.
 5. Sklep realizuje Zamówienia na Towary za pośrednictwem współpracy z firmą kurierską DPD Polska oraz Inpost (usługa paczkomatów oraz kurierska).
 6. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu których zostanie zrealizowane Zamówienie. Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze.
 7. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „kupuję i płacę” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta.
 8. Dostępność określonych form dostawy Zamówienia na Towary i Usługi za pośrednictwem Sklepu uzależniona jest od typu zamówionego Towaru lub Usługi. Dostępność sposobów realizacji Zamówienia na Towary oraz Usługi wskazuje się przy opisie produktu oraz w trakcie składania Zamówienia.
 9. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę.
 10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 11. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy oraz poinformowania Sprzedawcy o powstałym zdarzeniu. Brak dochowania tego obowiązku może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez dostawcę lub uniemożliwienia świadczenia Usługi, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 13. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.
 14. W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.
 15. W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania Siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.
 16. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 9,99 zł do 500 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki oraz kraju dostawy.
XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Sklepu. W zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Klient, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług. Sprzedawca jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do oferowanych przez siebie usług w ramach Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego oraz usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do ich świadczenia.
 3. Funkcjonowanie Sklepu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Sklepu bądź Usług. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Sprzedawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klientów za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek zaistnienia Siły wyższej. W przypadku wystąpienia okoliczności będących Siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej odstąpienia lub działania, w tym gospodarczych, logistycznych lub prawnych Sprzedawca zachowuje prawo do natychmiastowej zmiany terminu dostawy Towarów bądź Usług.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego oraz zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:
  1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
  2. brak możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,
  3. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
  4. przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu,
  5. utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.
 10. Osoby naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi pozostaje wyłączona w odniesieniu do Klientów posiadających status Przedsiębiorcy.
XIII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU UMOWĄ
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niezgodności zakupionego Towaru z Umową, z uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany w przypadku żądania naprawy lub może dokonać naprawy w przypadku żądania wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.
 5. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 6. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy w sytuacji, gdy:
 7. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową,
 8. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,
  1. brak zgodności z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru,
  2. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub odstąpienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia w tym zakresie.
 11. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy.
 12. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
XIV. NIEZGODNOŚĆ USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ
 1. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi płatne usługi cyfrowe niezwłocznie po zawarciu Umowy, z wyjątkiem odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu lub gdy strony postanowiły inaczej.
 2. Do Umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia usługi cyfrowej przepisy poniższej sekcji stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień Umowy dotyczących Usługi cyfrowej.
 3. W przypadku niedostarczenia Konsumentowi usługi cyfrowej zgodnie z ust. 1 powyżej, Konsumentowi przysługuje prawo do wezwania Sprzedawcy do jej dostarczenia. W przypadku braku dostarczenia przez Sprzedawcę Usługi cyfrowej pomimo wezwania, niezwłocznie lub dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym terminie, Konsument może od Umowy odstąpić.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi cyfrowej bez wezwania zgodnie z ust. 2 powyżej w przypadku, gdy:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługa cyfrowa nie zostanie dostarczona lub
  2. strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 5. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z Umową. W przypadku gdy Konsument zaniecha instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę aktualizacji usługi cyfrowej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach zaniechania jej instalacji,
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej jeżeli Konsument, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową usługi cyfrowej, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. W przypadku Usługi cyfrowej ciągłej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 8. Jeżeli Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia usługi cyfrowej z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 10. doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 11. Sprzedawca nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  1. brak zgodności występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  2. brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania żądania doprowadzenia Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi cyfrowej do zgodności w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 13. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, tylko jeżeli Umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z usługi cyfrowej, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o właściwościach i terminie dokonania zmiany. Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie, jeżeli nastąpiło później niż zmiana z wyjątkiem zapewnienia przez Sprzedawcę uprawnienia do zachowania usługi cyfrowej zgodnych z Umową, w stanie niezmienionym.
XV. GWARANCJA
 1. Towary oraz Usługi zapewniane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu w zakresie poszczególnych Towarów lub świadczonych Usług.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe przekazywane Sprzedawcy w ramach postępowania reklamacyjnego. Przed przekazaniem urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest do utworzenia kopii zapasowej swoich danych. Powierzając do naprawy sprzęt Klient akceptuje również fakt, iż prawidłowe wykonanie Usługi może wiązać się z koniecznością usunięcia z ekranu bądź obudowy urządzenia naklejek, folii zabezpieczających, ozdób i innych elementów niebędących oryginalnie częścią naprawianego urządzenia. Elementy te mogą w trakcie naprawy ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie, w zakresie, w jakim było to konieczne do prawidłowego wykonania usługi. Zaleca się Klientowi samodzielne usunięcie ww. elementów przed oddaniem urządzenia.
 4. W przypadku objęcia produktów oferowanych przez Sprzedawcę gwarancją i braku zgodności rzeczy sprzedanej z Umową, Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy gwarantowane ustawą, o których mowa w punkcie IX Regulaminu. Udzielenie gwarancji nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Klienta ze środków ochrony prawnej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 5. Towary sprzedawane w Sklepie w przypadku są objęte gwarancją producenta.
 6. W przypadku sprzętów określanych jako “outletowych” obowiązuje 2 letnia gwarancja rękojmi.
XVI. PROCEDURA REKLAMACJI
 1. W przypadku towarów kupionych przed 1 stycznia 2023 r. obowiązują zasady reklamacji z tytułu rękojmi (2-letnia gwarancja). Towary kupione od 1 stycznia 2023 r. reklamowane są u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Klient musi zgłosić reklamację niezwłocznie po zauważeniu problemu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub świadczeniem Usług, w tym w związku z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub wynikających z zawartej Umowy, Klient może kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem:
  1. adresu korespondencji e-mail: serwis@infloo.com.pl
  2. formularza reklamacji: https://infloo.com.pl/reklamacje/
  3. Sklep posiada system reklamacji i na tej podstawie obsługuje reklamacje w ramach złożonych Zamówień na Towary lub Usługi, w tym dla Klientów niezalogowanych, a także dokonujących zakupy na Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży online,
   1. formularz zapisuje w bazie danych Sklepu wszelkie informacje niezbędne do skutecznego złożenia reklamacji,
   2. formularz reklamacji dedykowany jest dla każdego ze złożonych Zamówień odrębnie (w tym dla Klientów dokonujących Zamówienia poza serwisem Sklepu), z możliwością zbiorczego zestawienia złożonych reklamacji w ramach panelu użytkownika dla Klientów posiadających aktywne Konto Klienta i pozostających zalogowanymi w ramach Konta,
   3. formularz każdej ze złożonych reklamacji posiada: ID reklamacji, datę złożenia, status reklamacji, opis reklamowanego sprzętu/usługi oraz możliwość edycji formularza, status reklamacji podlega automatycznym zmianom w zależności od etapu procedowania, o czym Klient informowany jest za pośrednictwem podanego adresu e-mail do kontaktu,
   4. dla skorzystania z formularza reklamacji i weryfikacji jej statusu nie jest wymaganym posiadanie aktywnego Konta Klienta i pozostawania zalogowanym w ramach Konta. Celem sprawdzenia statusu reklamacji należy w dedykowanym polu formularza https://infloo.com.pl/reklamacje/ dostępnego dla Klientów (w tym niekorzystających z Konta Klienta) wprowadzić nadany przy składaniu reklamacji numer ID,
   5. w przypadku składania reklamacji za pośrednictwem Sklepu, w tym formularza https://infloo.com.pl/reklamacje/ Klient zgadza się na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury reklamacji i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamowany przez Klienta Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy: INFLOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Baranowicka 21, 15 – 544 Białystok.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. imię, nazwisko Klienta, nazwę firmy,
  2. adres zamieszkania lub siedziby
  3. adres e-mail Klienta,
  4. datę lub numer Zamówienia,
  5. opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie,
  6. nazwę serwisu, za pośrednictwem którego dokonywane było Zamówienie na Towary lub Usługi pozostające w ofercie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co pozwoli ułatwić proces rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wykrycia wady Towaru lub realizacji Usługi Klient powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie niezwłocznym od dnia wykrycia wady.
 7. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów (w tym w ramach realizacji Usług), przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 9. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail lub na numer kontaktowy. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane w punkcie powyżej lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ich uzupełnienia. W przypadku braku możliwości weryfikacji niezbędnych danych, o których mowa w ust. 3 reklamacja pozostaje bez rozpoznania.
 10. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej lub korespondencji tradycyjnej, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 12. W przypadku konieczności wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, w terminie, o którym mowa w ust. 10 powyżej.
 13. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Klienta ceny należnej Sprzedawcy z tytułu korzystania z oferowanych Usług oraz złożonego Zamówienia na Towary.
XVI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KONSUMENCKICH
 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone są:
  1. w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823)
  2. w regulacjach stosowanych przez podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
XVII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta 30 dni, licząc od dnia:
  1. wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik),
  2. w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane częściami w ramach jednego Zamówienia – od dnia otrzymania ostatniego Towaru objętego Zamówieniem,
  3. polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez oznaczony czas – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
  4. pozostałych Umów, w tym umowy o świadczenie Usług, od dnia ich zawarcia.
 2. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny wygasa.
 3. Ze względu na charakter Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, która jest świadczona odpłatnie na żądanie Klienta, w przypadku zawarcia Umowy, Sprzedawca rozpoczyna świadczenie Usług po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku gdy spełnienie świadczenia zostało dokonane za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy na wypadek spełnienia świadczenia – prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje.
 5. W przypadku świadczeń rozpoczętych za wyraźną zgodą Klienta przed wykonaniem Usługi i upływem terminu do odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 6. Do zachowania tego terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 7. Odstępując od Umowy Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od Umowy dostępnego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem Sklepu przesyłając je na adres e-mail Sklepu: sklep@infloo.com.pl, poprzez Formularz zgłoszeniowy, Czat, a także na adres korespondencji tradycyjnej w formie papierowej: ul. Baranowicka 21, 15 – 544 Białystok.
 9. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na Trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Czatu.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przyjęciem przez Sprzedawcę oferty Klienta skutkuje zaprzestaniem wiązania oferty.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
 12. Sprzedawca zwraca Klientowi płatności określone w ust. 11 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności w ramach przysługującego Sprzedawcy uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności określonego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Towar należy odesłać lub przekazać osobie do tego upoważnionej niezwłocznie, nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Termin ten zostaje zachowany, poprzez odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni. W przypadku niemożliwości odesłania Towaru Sprzedawcy należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem dokonania odbioru przez niego Towaru na swój koszt.
 15. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 16. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
XVIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) udostępnianych przez Sprzedawcę lub partnerów Sprzedawcy, majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy lub jego partnerów, a korzystanie z nich (a także z ich egzemplarzy) może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy lub jego partnerów wyrażoną uprzednio na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu na terenie całego świata.
 3. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe Sprzedawcy lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
XIX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI
 1. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Konta, Klient może dokonywać dobrowolnego zamieszczania i rozpowszechniania treści w postaci swojej opinii. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie są w żaden sposób powiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Sprzedawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Klienta, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na łamach Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 3. Sprzedawca prowadzi weryfikację czy publikowane publikacje lub opinie za pośrednictwem Sklepu odnośnie Towarów lub Usług pochodzą od Klientów, którzy nabyli lub użytkowali dany Towar lub Usługę. W tym celu Sprzedawca umożliwia złożenie opinii wyłącznie przez Klienta, który dokonał Zamówienia na dany Towar bądź Usługę w ramach Towarów lub Usług objętych Zamówieniem. Opinia może zostać złożona wyłącznie przez Klientów posiadających aktywne Konto Klienta, pozostając zalogowanym.
 4. Klient oświadcza, że:
  1. w każdym przypadku, gdy treść zamieszczona przez Klienta stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest on wyłącznie uprawniony do korzystania i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zamieszczenia treści,
  2. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również
  3. upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na rzecz prowadzonej przez niego działalności.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
  1. naruszać dane osobowe osób trzecich,
  2. stanowić rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich,
  3. mieć charakter reklamowy lub promocyjny,
  4. naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  5. zostać uznane za zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  6. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  7. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści.
 6. Treść złożonej opinii podlega każdorazowej weryfikacji Sprzedawcy przed zamieszczeniem jej na łamach strony internetowej Sklepu pod kątem okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt. XVI Regulaminu lub na skutek samodzielnej weryfikacji przez Sprzedawcę kryteriów określonych w ust. 5 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na zgłoszeniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
XX. ZGŁASZANIE ZAGRŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu narusza prawo, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu za pośrednictwem dostępnych form komunikacji.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu treści, będących przyczyną naruszenia oraz wyciągnięcia konsekwencji prawnych z takiego działania.
XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zasady ochrony danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu na zasadach niniejszego Regulaminu określa Polityka prywatności Sklepu, dostępna pod adresem: […]. XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej (pdf*) na stronie Sklepu infloo.com.pl , z możliwością jego trwałego zapisu. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie może go pobrać ze strony internetowej Sklepu i sporządzić jego wydruk, w ramach dostępności Sklepu. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Adresem Klienta właściwym do korespondencji jest adres, w tym adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany podczas rejestracji Konta. O zmianie adresu Klient informuje Sprzedawcę niezwłocznie. Zmiana adresu, siedziby, firmy nie stanowi zmiany Umowy.
 3. Klient potwierdza, że wszelka korespondencja związana z Umową, w tym zawiadomienia, wezwania, faktury, powinna być kierowana na adres wskazany podczas rejestracji. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie na adres wskazany podczas rejestracji uznaje się za skuteczne. W przypadku niepodjęcia korespondencji bądź odmowy jej przyjęcia pod wskazanym adresem, doręczenie uznaje się za skuteczne z dniem drugiego awizo (w przypadku korespondencji tradycyjnej).
 4. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klient może nadsyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną na właściwy adres e-mail lub za pośrednictwem Czatu lub Formularza kontaktowego. Sprzedawca ustosunkuje się do pytania lub uwagi w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
 6. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.
 7. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
 8. Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu w przypadku określonym w ust. 7 powyżej, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.
 9. Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
 11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak Konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
 13. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji Usług oraz Umów świadczonych na podstawie Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 14. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia […] 2023 roku.
*k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29 ze zm.)

Załączniki

Liczba załączników: 1

 • Załącznik nr 1 do regulaminu

  Waga: 153 KB

  Pobierz